Με τροπολογία που αναμένεται να καταθέσει ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, προς ψήφιση, στη Βουλή, και την παρουσιάζει κατ αποκλειστικότητα το esos:

Α.  Καταργείται ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία βασίζεται στις αναχρονιστικές διατάξεις του άρθρου 26 του π.δ. 104/1979 (Α΄ 23), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 του π.δ. 294/1980 (Α΄ 81).

Β. Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, ο οποίος αναγράφεται σε τίτλους σπουδών που έχουν ήδη χορηγηθεί σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν αναγράφεται στα αποδεικτικά απόλυσης και στα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους ενδιαφερομένους.

Γ. Με τον τρόπο αυτό αίρεται ο παιδαγωγικά αδικαιολόγητος στιγματισμός, ο οποίος μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είχε επιβληθεί λόγω πολιτικών φρονημάτων σε ταραγμένες πολιτικά ιστορικές περιόδους, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν, στις σχέσεις τους με το Δημόσιο και γενικά για κάθε έννομη συνέπεια, τα νέα έγγραφα, τα οποία μπορούν να εκδοθούν κατόπιν αίτησής τους και στα οποία δε θα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός της διαγωγής.

Σύμφωνα με το υπουργείο  Παιδείας,

1.  Με τον τρόπο αυτό καταργείται ένα αντιπαιδαγωγικό μέτρο, το οποίο δεν συνέβαλε στην ουσιαστική αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών, αλλά αποσκοπούσε στην τιμωρία τους με έναν αρνητικό χαρακτηρισμό που τους ακολουθούσε, μάλιστα, εφ’ όρου ζωής.

2. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, το μέτρο του αρνητικού χαρακτηρισμού της διαγωγής ως «κοσμίας» ή «επίμεμπτης» είχε αποδοκιμαστεί από την εκπαιδευτική κοινότητα, με αποτέλεσμα οι σχετικές διατάξεις να έχουν αδρανήσει και να μην εφαρμόζονται στην πράξη  ακόμη και σε ιδιαίτερα ακραίες περιπτώσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία:

1. α) Καταργείται ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών αυτών δεν καταχωρίζεται στα υπηρεσιακά βιβλία και έγγραφα και δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως ιδίως στα απολυτήρια, τα αποδεικτικά απόλυσης και τα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών.

β) Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και αφορούν μαθητές που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής.

Spread the love