Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων θα συμμετάσχουν σε όλες τις δράσεις που περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση.

Οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων θα αποτελέσουν τους συν-διαμορφωτές του συστήματος, καθώς η συμμετοχή τους και η ανατροφοδότηση που θα παρέχουν κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:

• Εισαγωγική επιμόρφωση από ειδικούς – εμπειρογνώμονες (μέλη ΔΕΠ, στελέχη του ΙΕΠ κ.λπ.) σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Σχολικούς Συμβούλους (ειδικότητας ή/και παιδαγωγικής ευθύνης) σχετικά με τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της περιγραφικής αξιολόγησης.

• Πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων περιγραφικής αξιολόγησης παράλληλα με την ποσοτική αξιολόγηση/βαθμολόγηση στις τάξεις τους, με την καθοδήγηση ομάδας εμπειρογνωμόνων και των αρμόδιων Σχολικών Συμβούλων.

• Συνεργασία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης με την ομάδα εμπειρογνωμόνων και τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους.

• Ανατροφοδότηση, ανά τακτά διαστήματα (2-3 φορές κατά το σχολικό έτος), σχετικά με την πορεία της υλοποίησης, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις, τα προβλήματα εφαρμογής κ.λπ.

• Συμμετοχή με τον ρόλο του πολλαπλασιαστή κατά την περιορισμένη επέκταση της εφαρμογής του συστήματος (π.χ. στις όμορες σχολικές μονάδες), το επόμενο σχολικό έτος 2017-18, καθώς και κατά τη γενίκευση του συστήματος μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής (από το σχολικό έτος 2018-19)

• Συμβολή στη διάχυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής προς την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ

Spread the love