Εκδόθηκε χθες η υπουργική απόφαση σχετικά με τη μετεγγραφή αδελφών, προπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ, που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο και από αυτήν όπου διαμένουν οι γονείς τους.

Η απόφαση ορίζει ότι μόνο οι φοιτητές των οποίων το κατά κεφαλήν εισόδημα -εφόσον διαθέτουν τέτοιο- και το εισόδημα των μελών την οικογένειάς τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 12.500 ευρώ για το προηγούμενο φορολογικό έτος έχουν δικαίωμα μετεγγραφής.

Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, τότε ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται το εισόδημα του γονέα στον οποίο υπάγεται ως εξαρτώμενο μέλος, ενώ αν ο φοιτητής, λόγω ατομικού εισοδήματος, δεν εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος, τότε υπολογίζεται το εισόδημα του γονέα στη δήλωση του οποίου αναγραφόταν ως εξαρτώμενο μέλος πριν από την υποβολή ατομικής δήλωσης.

Οι φοιτητές που εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση έχουν τη δυνατότητα να μετεγγραφούν σε αντίστοιχο τμήμα με αυτό που φοιτούν στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού τους, με την προϋπόθεση ότι ο δεύτερος θα υποβάλει μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την παραμονή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του, στη σχολή ή το τμήμα φοίτησής του και τη μη άσκηση του δικαιώματος μετεγγραφής του.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του δεύτερου αδελφού, τότε δίνεται η δυνατότητα μετεγγραφής σε τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας των γονέων, με την προϋπόθεση ότι ο δεύτερος αδελφός θα υποβάλει ξανά υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής του.

Αν δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, τότε τα αδέλφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα τμήματα άλλης Περιφερειακής Ενότητας, πλην όμως Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Στην περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, τότε τα αδέλφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σύμφωνα με τα παραπάνω, ενώ αίρεται και η απαγόρευση μετεγγραφής σε τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αθήνας ή Θεσσαλονίκης.

Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση δηλώνοντας την αντίστοιχη σχολή ή τμήμα, καθώς και τα στοιχεία του αδελφού τους.

Μετά το πέρας της προθεσμίας, γίνεται επεξεργασία των αιτήσεων και στη συνέχεια καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά σχολή ή τμήμα των αιτούντων μετεγγραφής, ο οποίος κυρώνεται από τον υπουργό Παιδείας και κοινοποιείται στις γραμματείες των σχολών/τμημάτων.

Οι μετεγγραφέντες, αφού ενημερωθούν σχετικά με την πορεία της μετεγγραφής τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου, θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως καταγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου.

Οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το ένα από τα δύο αδέλφια ζητήσει μετεγγραφή, τότε ο άλλος αδελφός δεν πρέπει να έχει υπερβεί τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης κατά δύο χρόνια.

Επίσης δεν δικαιούνται μετεγγραφή

● Οι φοιτητές που με προσωπική αίτηση έχουν διακόψει τη φοίτησή τους, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

● Οι φοιτητές στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής, με εξαίρεση όσους έχουν λάβει μετεγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

● Οι φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

● Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ ως παιδιά των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλοδαποί φοιτητές, υπότροφοι ομογενείς, καθώς και αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια με διάκριση σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999.

 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ – Διαλεκτή Αγγελή

http://www.efsyn.gr/arthro/poioi-dikaioyntai-meteggrafi

Spread the love