Το υπουργείο Παιδείας καλεί, με σημερινό έγγραφο, τα Λύκεια να ενημερώσουν τους υποψηφίους, χωρίς να τυπωθούν – υπογραφούν νέες αιτήσεις.

Οι νέοι κωδικοί θα πρέπει παράλληλα να σημειωθούν   χειρόγραφα πάνω στην αίτηση και θα συνοδεύεται από την υπογραφή του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Επίσης το υπουργείο Παιδείας, με το ίδιο έγγραφο,  ζητά:

1. Οι Διευθυντές Δ.Ε.   να παραδώσουν άμεσα στους Διευθυντές των Λυκείων της αρμοδιότητάς τους τις αντίστοιχες καταστάσεις για τη διενέργεια του οπτικού ελέγχου.

2. Οι Διευθυντές των Λυκείων θα πρέπει να μεριμνήσουν με προσωπική τους ευθύνη, ώστε να γίνει οπτικός έλεγχος για την ορθότητα των ενδείξεων των αιτήσεων-δηλώσεων που περιλαμβάνονται στις μηχανογραφικές καταστάσεις με βάση τα έντυπα αντίγραφα των αιτήσεων-δηλώσεων που διατηρεί το σχολείο και παράλληλα το Π.Σ. myschool.

Το υπουργείο επισημαίνει   ότι κατά τον οπτικό έλεγχο πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή και να τηρηθούν πιστά οι σχετικές οδηγίες όπως περιγράφονται παρακάτω. Για το λόγο αυτό, θα αναγράφεται στο τέλος της κατάστασης το ονοματεπώνυμο των καθηγητών που πραγματοποίησαν τον οπτικό έλεγχο με τις υπογραφές τους, καθώς και το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του Διευθυντή του σχολείου.

Συγκεκριμένα  τα Λύκεια θα πρέπει να φροντίσουν ώστε:

1. Να εμφανίζονται στις καταστάσεις όλοι οι μαθητές και οι απόφοιτοι που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση-δήλωση.

2. Τα ονομαστικά στοιχεία των υποψηφίων και ο κωδικός τους αριθμός εξετάσεων πρέπει να έχουν καταχωριστεί ορθά και να εμφανίζονται στη σωστή ειδικότητα. Εάν τα ονομαστικά στοιχεία κάποιων υποψηφίων στην κατάσταση δεν ταυτίζονται με τα αντίστοιχα του Π.Σ. myschool (τα οποία έχουν καταχωρισθεί κατόπιν ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων), θα πρέπει να διορθωθούν με κόκκινο στυλό πάνω στην κατάσταση. Επισημαίνεται ότι τα ονομαστικά στοιχεία των υποψηφίων πρέπει να είναι αποκλειστικά σε ελληνικούς χαρακτήρες και εάν προκύψει αλλαγή ονομαστικών στοιχείων, αφού έχουν επιστρέψει οι μηχανογραφικές καταστάσεις στο ΥΠ.Π.Ε.Θ, εκτός από τις δέουσες ενέργειες στο Π.Σ. myschool, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με email ή fax (στην ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό που αναγράφονται στο παρόν έγγραφο).

3.  Να υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη για τα ειδικά μαθήματα, μόνο σε όσους τα έχουν δηλώσει στην αίτηση-δήλωση που υπέβαλαν το Φεβρουάριο.

4. Σε περίπτωση μετεγγραφής μαθητή, να σημειωθεί το σχετικό σχόλιο δίπλα από το όνομα του μαθητή καθώς και η σχολική μονάδα υποδοχής. Εάν προκύψει μετεγγραφή μαθητή, αφού έχουν επιστρέψει οι μηχανογραφικές καταστάσεις στο ΥΠ.Π.Ε.Θ, εκτός από τις δέουσες ενέργειες στο Π.Σ. myschool, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με email ή fax (στην ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό που αναγράφονται στο παρόν έγγραφο).

Το υπουργείο Παιδείας ζητά από τα Λύκεια το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη 30 Μαρτίου να ολοκληρωθεί ο οπτικός έλεγχος και αφού θεωρηθούν οι καταστάσεις, να κρατηθεί το τρίτο αντίγραφο στο σχολείο και τα δύο πρώτα να παραδοθούν την ίδια μέρα στον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε.

Spread the love