Σαράντα προτεραιότητες για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης για την τριετία 2018-2021,περιλαμβάνονται στις μνημονιακές δεσμεύσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και Αποτίμησης.

Ειδικότερα οι σαράντα προτεραιότητες έχουν ως εξής:

1.Νομοθέτηση της 14/χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

2. Νέο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας με τη θεσμοθέτηση του Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Ολιγοθέσιου Δημοτικού και του Ολοήμερου Προγράμματος στα 830 Ολιγοθέσια Δημοτικά (Μονοθέσια, Διθέσια και Τριθέσια) με την εισαγωγή όλων των διδακτικών αντικειμένων που υπάρχουν σήμερα στα 4/θέσια και άνω Δημοτικά.

3.Δημιουργία Δικτύου Συστήματος Βιβλιοθηκών σε 1.000 Δημοτικά. Επαναλειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4.Σταδιακή επέκταση σε όλα τα Δημοτικά του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5.Σταδιακή ένταξη των προσφυγόπουλων στο πρωινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα μέσα από την ίδρυση 600 τάξεων υποδοχής σε δημοτικά σχολεία της χώρας εντός του Ιουνίου 2017. Δημιουργία τάξεων υποδοχής και στα δευτεροβάθμια σχολεία από το Σεπτέμβριο 2017.

6.Σταδιακή μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, από 25 σε 22, σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό. Μείωση σε 25 των μαθητών/τριών των τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού του ΓΕΛ και των Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ.

7.Πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτικών και δημιουργία Εθνικού Συστήματος Επιμόρφωσης που θα εξασφαλίζει τη διαρκή επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού σε συνεργασία με το ΙΕΠ.

8.Θεσμοθέτηση πλαισίου Σχεδιασμού και Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το ΙΕΠ.

9.Νομοθετική πρωτοβουλία για νέο θεσμικό πλαίσιο Επιλογής Στελεχών της εκπαίδευσης και σχεδιασμός και θεσμοθέτηση πλαισίου Αξιολόγησής τους, σε συνεργασία με το ΙΕΠ.

10.Ανασυγκρότηση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου. Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα ΑΕΙ.

11. Δημιουργία νέα δομής και περιεχομένου του Επαγγελματικού Λυκείου. Νέα Προγράμματα Σπουδών. Καθιέρωση και λειτουργία 4ου μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας σταδιακά σε όλες τις ειδικότητες για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

12. Δημιουργία διετών δομών που θα δίνουν επαγγελματικές πιστοποιήσεις ευρωπαϊκών προδιαγραφών εντός των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και στις οποίες θα έχουν προνομιακή πρόσβαση οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ.

13.Ανανέωση και εξορθολογισμός των ωρολογίων προγραμμάτων και της διδακτέας ύλης και προετοιμασία νέων προγραμμάτων σπουδών και νέου διδακτικού υλικού.

14.Πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης και της παιδαγωγικής Freinet στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

15. Ενίσχυση μη εξετασιοκεντρικών μεθόδων αξιολόγησης των μαθητών/τριών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δημιουργικές και συνθετικές εργασίες).

16.Αποτίμηση και επανασχεδιασμός του θεσμού των πειραματικών και των προτύπων σχολείων, με επέκταση των πειραματικών σχολείων και στην επαγγελματική και στην ειδική εκπαίδευση.

17.Επέκταση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

18.Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής στην κατεύθυνση της ενταξιακής εκπαίδευσης, με στόχο τη βέλτιστη υποστήριξη και την ομαλή ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την αύξηση των δομών, τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου για ΑΜΕΑ.

19.Ενίσχυση της εκπαίδευσης των προσφύγων, των μεταναστών και των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, των παιδιών Ρομά και των μουσουλμανοπαίδων.

20.Εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

21.Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

22.Οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και σύνδεσή τους με τα Ερευνητικά Κέντρα σε ενιαίο χώρο, δημιουργία Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Έρευνας.

23.Ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού των ιδρυμάτων με την πρόσληψη νέων μελών
επιστημονικού προσωπικού.

24.βΑνάπτυξη προγράμματος υποτροφιών με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και την αξιοποίηση του νέου επιστημονικού δυναμικού.

25.Κανονικοποίηση και εξορθολογισμός των μεταπτυχιακών σπουδών. Ουδείς υποψήφιος να αποκλείεται για οικονομικούς λόγους. Αυστηρός έλεγχος του κόστους κάθε μεταπτυχιακού
προγράμματος.

26.Αλλαγές στη Διοίκηση των Πανεπιστημίων: αλλαγές στον τρόπο εκλογής των διοικήσεων, επαναφορά πρυτανικού συμβουλίου, φοιτητική συμμετοχή στα όργανα, κατάργηση των
Συμβουλίων Ιδρυμάτων.

27. Δυνατότητες για joint degrees.

28.Ενίσχυση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και ενίσχυση του κοινωνικού του ρόλου, αλλαγή των διαδικασιών πρόσβασης.

29.Απλοποίηση της διαδικασίας σύναψης ατομικών συμβάσεων με στόχο την παύση των εργολαβιών.

30.Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

31. Λειτουργία των ΔΑΣΤΑ και ΜΟΚΕ, των Γραφείων Διασύνδεσης, των Γραφείων Προσβασιμότητας και των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

32.Υποστήριξη και ανάπτυξη υποδομών ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.

33.Ενίσχυση του ερευνητικού προσωπικού της χώρας.

34.Υποστήριξη των νέων επιστημόνων μέσω υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και μεταδιδακτόρων, με σκοπό την ανάσχεση της φυγής τους στο εξωτερικό.

35.Διασύνδεση των ερευνητικών φορέων και των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία.

36.Σχεδιασμός και υλοποίηση εμβληματικών δράσεων σε τομείς εθνικής προτεραιότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται: Καινοτομία και Πολιτισμός, Αγροδιατροφή, Ενέργεια.

37.Ενίσχυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργασιών μέσω της υλοποίησης Ευρωπαϊκών ή Διακρατικών Συμφωνιών.

38.Ενίσχυση της ένταξης των νέων στην εργασία.

39.Χαρτογράφηση ελληνικών εδρών σε ΑΕΙ του εξωτερικού καθώς και τμημάτων ελληνικής γλώσσας (ΤΕΓ) με σκοπό τη διαβάθμιση αναγκών για την προώθηση της ελληνικής παιδείας στο
εξωτερικό (γλώσσα – πολιτισμός).

40. Κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για την επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης και υποβολή σχεδίου προς ένταξη στο ΕΣΠΑ.

Spread the love