Το υπουργείο Παιδείας  προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και  ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια) με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο

Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων   λαμβάνονται υπόψη:

Ο αριθμός των μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, για τις οποίες πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου και η ακριβής ονομασία των σχολείων που προτείνονται να ιδρυθούν. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις ιδρύσεων, προαγωγών και συγχωνεύσεων απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης.

Ι) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται μέχρι 6-11- 2017 να καταχωρίσουν τις οριστικές προτάσεις τους για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τις σχετικές φόρμες στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Η καταχώριση των προτάσεων-εισηγήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και δεν θα λαμβάνονται υπόψη προτάσεις που αποστέλλονται εγγράφως.

Διευκρινίζεται ότι στις συγκεκριμένες φόρμες δεν υποβάλλονται προτάσεις μεταβολών:

α) πρότυπων-πειραματικών σχολείων και

β) σχολικών μονάδων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

2) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α ́ 118), πρέπει εγγράφως να αποστείλουν προς τους Δήμους τις προτάσεις που θα καταχωρίσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασμό, κατάργηση, μετατροπή, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια) για το σχολικό έτος 2018-2019 και να ζητήσουν τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί αυτών.

Σημειώνεται ότι το σχετικό έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας.

Επισημαίνεται ότι οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να αποστείλουν προς τους Δήμους έγγραφο με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, ακόμα και στην περίπτωση που δεν προτείνουν καμία σχολική μεταβολή.

Επισημαίνεται ότι στις σχολικές μεταβολές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. συμπεριλαμβάνονται και:

α) αιτήματα μεταφοράς έδρας, όπως προβλέπεται με την περ. ζ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν.3699/2008 (Α ́ 199), όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (Α ́ 17)

β) αιτήματα μετατροπής Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων ή Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια- Λύκεια, όπως προβλέπεται με την παρ. 5 του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (Α ́159).

3) Oι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα τις διαβιβάσουν μέχρι 20-11-2017 στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα αποστείλουν:

α) Για τα προτεινόμενα προς ίδρυση σχολεία:

i) Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων που θα εκδώσουν οι οικείες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ii) Βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α ́ 143) και της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 (Α ́ 194)

β) Για τα προτεινόμενα προς συγχώνευση και κατάργηση σχολεία:

Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για το κόστος μεταφοράς των μαθητών που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 (Α ́ 194). (Επισυνάπτονται υποδείγματα βεβαιώσεων)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων θα αποσταλούν στις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΕΘ ως εξής:

  • στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν αφορούν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά)
  • στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν αφορούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια)
  • στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όταν αφορούν σε σχολικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επαγγελματικά Λύκεια) και
  • στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όταν αφορούν σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής.

γ) Για όλες τις προτεινόμενες σχολικές μεταβολές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. επιπλέον των ανωτέρω (έγγραφα των περιπτώσεων α και β) και:

i) Εισήγηση ΚΕΔΔΥ

ii) Εισήγηση Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ

Σε περίπτωση που οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων αφορούν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας διαφορετικών Διευθύνσεων του ΥΠΠΕΘ, θα πρέπει να αποσταλούν αντίτυπα των αποφάσεων ξεχωριστά σε κάθε αρμόδια Διεύθυνση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΙΙ) Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει μέχρι 1-12-2017 να υποβάλουν την εισήγησή τους στις αντίστοιχες ειδικές φόρμες εισηγήσεων του myschool, αφού μελετήσουν και επεξεργαστούν τις προτάσεις των Διευθύνσεων περιοχής ευθύνης τους.

Διευκρινίζεται ότι οι προτάσεις στο myschool υποβάλλονται από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά ή αρνητικά επ’ αυτών.

Εάν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης επιθυμεί να εισηγηθεί μεταβολή, η οποία δεν έχει προταθεί από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρέπει:

  • να ζητήσει από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλει τη σχετική πρόταση και να σημειώσει στο αντίστοιχο πεδίο την εισήγησή του (θετική ή αρνητική).
  • Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης μπορεί να προχωρήσει στην ηλεκτρονική καταχώριση της εισήγησής του.

Όλες οι προτάσεις πρέπει να είναι αναλυτικές, συγκεκριμένες και πλήρως αιτιολογημένες.

Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή εκ των υστέρων διαμαρτυριών.

 

www.esos.gr

Spread the love