Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» και «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελούν κλάδους του μαθήματος «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»,  από το σχολικό έτος 2017-2018.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε δύο αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

1η   ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της Γ ́ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4386/2016 (Α ́ 83).

2) Την παρ. 3Α του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4327/2015 (Α ́ 50).

3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/ 2011 (Α ́ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα- ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

4) Το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 125/2016 (Α ́ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ- γών και Υφυπουργών».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί- ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́ 98).

6) Την με αρ. 42/12-10-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι- τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο- λογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 175599/Β1/ 18-10-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α ́ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» και «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» της Γ ́ τάξης Ημε- ρήσιου Γενικού Λυκείου αποτελούν κλάδους του μαθήματος «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

2η   ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της Δ ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρ- θρου 52 του ν. 4386/2016 (Α ́ 83).

2) Την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α ́ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί- ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3) Το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 125/2016 (Α ́ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ- γών και Υφυπουργών».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί- ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́ 98).

5) Την με αρ. πρωτ. 82437/Δ2/22-05-2015 υπουργική απόφαση (Β ́ 941) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α ́, Β ́, Γ ́ και Δ’ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

6) Την με αρ. 42/12-10-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 175599/Β1/ 18-10-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α ́ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣ-ΣΑ» και «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» της Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελούν κλάδους του μαθήματος «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

https://www.esos.gr/arthra/53669/apofasi-i-neoelliniki-glossa-kai-logote…

Spread the love